Toelichting

Deze privacyverklaring is er op gericht u te informeren omtrent de verwerkingen van persoonsgegevens die door Le Muricce uitgevoerd worden.

Le Muricce is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

De rechtmatigheid van de verwerking en de beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens is van essentieel belang voor ons.

Wij behandelen uw persoonsgegevens dan ook overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”)) en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.


De verwerking van persoonsgegevens

De term “persoonsgegevens” omvat alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals uw naam, uw identificatienummer, uw locatiegegevens, uw IP-adres, uw contactgegevens, persoonlijke kenmerken, gezondheidsgegevens, maar ook door u gesloten overeenkomsten en andere documenten die toelaten u te identificeren.

Onder “verwerking” dient u elke mogelijke handeling te verstaan die gesteld kan worden met betrekking tot uw persoonsgegevens, van het verzamelen tot het mededelen tot het vernietigen ervan.

 

Persoonsgegevens die verwerkt worden

De verwerking van heeft enkel betrekking op en is beperkt tot de diensten die door ons via onze website aangeboden worden.

Wij verzamelen geen persoonsgegevens op basis waarvan u rechtstreeks geïdentificeerd kan worden, tenzij u ons hiervoor de toestemming gegeven heeft of u ons deze persoonsgegevens bezorgt, o.m. door het invullen van het formulier op onze website of wanneer u ons rechtstreeks contacteert per e-mail.

Daarnaast verzamelen wij via cookies automatisch bepaalde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de goede werking en veiligheid van onze website.

Houd er rekening mee dat bepaalde functionaliteiten van onze website niet beschikbaar zijn indien u uw persoonsgegevens niet wenst mee te delen of het gebruik van bepaalde cookies weigert.

U bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u aan ons meedeelt en/of invoert.

 

Doeleinden en de rechtsgrond van de verwerking van uw persoonsgegevens

Verwerking van uw persoonsgegevens op grond van uw toestemming

Verder geeft u door akkoord te gaan met deze privacyverklaring ons de toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken voor volgende doeleinden:

– Het opnemen van contact teneinde uw vraag of opmerking te beantwoorden;
– Het verstrekken actuele informatie omtrent eventuele aanbiedingen of nieuwigheden;
– Het opmaken van statistieken met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de website (in zoverre u uw toestemming verleend heeft om de cookies die dit mogelijk maken te plaatsen).

De verwerkingen gerelateerd met het plaatsen van cookies wordt hieronder nader toegelicht.

 

Verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de naleving van onze contractuele verbintenissen

Wij verwerken uw persoonsgegevens tevens in het kader van de naleving van onze contractuele verbintenissen. In dit geval verwerken wij uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

– Het overgaan tot de levering en facturatie van onze diensten;
– De technische administratie van onze website, alsook het beheer van onze klantenadministratie.

 

Verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen

Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, o.m. in het geval van volgende doeleinden:

– Het treffen van maatregelen ter verificatie van uw (persoons)gegevens, evenals het treffen van voorzieningen ter beveiliging van uw persoonsgegevens;
– De uitoefening van fundamentele rechten, o.m. het instellen van een rechtsvordering, zowel door ons als door een derde;
– Het vermijden van frauduleus gebruik van onze website;

Prospectie en marketing m.b.t. bestaande klanten.

 

Verwerking van persoonsgegevens verzameld door middel van cookies

De persoonsgegevens die via functionele cookies verzameld worden en die dus vereist zijn voor de goede werking van onze website, worden verwerkt op grond van ons gerechtvaardigd belang.

Niet-functionele cookies worden enkel geplaatst nadat wij hiervoor uw toestemming verkregen hebben.

Meer uitleg omtrent de wijze waarop cookies gebruikt worden op onze website en de specifieke cookies die worden (mogelijkerwijze) door onze website geplaatst worden, kan u lezen in onze cookieverklaring.